POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE BATRINA

Svrha projekta je poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Općine Nova Kapela, odnosno aglomeracije Batrina u kontekstu provedbe Direktive o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ od 03.11.1998) i Direktive o pročišćavanju komunalnih  otpadnih voda (91/271/EEZ od 21.05.1991).
U okviru planirane investicije izvesti će se slijedeće:

dogradnja (proširenje) vodoopskrbne mreže i poboljšanje
priključenosti stanovništva na javno vodoopskrbo u aglomeracijiBatrina,
pročišćavanje otpadnih voda u aglomeraciji Batrina:
predviđa se dogradnja glavnog odvodnog kolektora i priključiti
kućanstva na javni sustav odvodnje,
predviđa se izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Financiranje projekta: KOHEZIJSKI FOND, NACIONALNA SREDSTVA
Operativni program kojim
je omogućeno
sufinanciranje sredstvima
predmetnog fonda:
„KOHERENTNOST I KOHEZIJA“ za razdoblje 2014.-2020.

Republika Hrvatska je punopravna članica Europske unije od 01.07.2013. godine. Pristupom je
Republika Hrvatska preuzela i obaveza za usklađivanje nacionalne legislative s europskom. Jedna od
njih je postizanje ciljeva Strategije upravljanje vodama kroz pripremu i provedbu infrastrukturnih
projekta.
Temeljem Zakona o vodama, Vlada Republike Hrvatske i nadležno ministarstvo su propisali
podzakonske akte kojima se detaljnije uređuje isporuka vodnih usluga. Osim zakonskih i
podzakonskih propisa, Vlada Republike Hrvatske je usvojila i provedbeni dokument, koji je proizašao
iz pregovora Republike Hrvatske s Europskom komisijom u poglavlju 27 (zaštita okoliša) i to dijelu o
pročišćavanju otpadnih voda i osiguranja kakvoće vode namijenjene za ljudsku potrošnju, pod
nazivom „Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva“.
Navedenim dokumentom su definirane preliminarne aglomeracije i vodoopskrbna područja u
Republici Hrvatskoj kao i vremenski rokovi do kojih se treba osigurati pročišćavanje otpadnih voda na
području aglomeracija. Slijedom pravne stečevine Europske unije, za aglomeracije veće od 2.000
ekvivalent stanovnika potrebno je osigurati pročišćavanje komunalnih otpadnih voda.
Prema Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva aglomeracija Batrina ima više od 2.000
ekvivalent stanovnika (ES). Rok za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadnim vodama na
području aglomeracije Batrina je 31.12.2023. godine.
RH stupanjem u punopravno članstvo Europske Unije ima mogućnost korištenja strukturnih fondova
te Kohezijskog fonda, namijenjenih postizanju ujednačenog razvoja svih država, odnosno regija
Europske unije te financiranju provedbe aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkih europskih politika.
2.1 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ZA PROVEDBU STRUKTURNIH FONDOVA U RH
Vlada Republike Hrvatske održala je 12. prosinca 2014. godine prihvatila prijedlog Operativnog
programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje Europske unije 2014. – 2020. (CCI
2014HR16M1OP001).
Glavni su ciljevi programa poticanje gospodarske konkurentnosti, podrška usklađivanju sa
stečevinom EU-a vezanom uz ekološka pitanja, ulaganje u prometnu infrastrukturu (TEN-T) i mrežnu
infrastrukturu.
Operativni program iz područja konkurentnosti i kohezije 2014.-2020. obuhvaća aktivnosti iz devet
tematskih ciljeva (svi ciljevi osim tematskih ciljeva 8 i 11), među kojima i „Zaštita okoliša“.
Financiranje Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije 2014.- 2020. (OPKK)
predviđeno je iz dva fonda – Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. Predviđeni
prostorni obuhvat Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije 2014.-2020. je cijelo
područje Republike Hrvatske.

 

Obavijest o pripajanju | VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE

Obavještavamo sve korisnike naših usluga, da je 01. 08 2017. sklopljen Ugovor o pripajanju između društva VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška, Gajeva 56, kao Društva preuzimatelja i društava REGIONALNI VODOVOD DAVOR-NOVA GRADIŠKA d.o.o., iz Davora, Vladimira Nazora bb i SLAVČA d.o.o., iz Nove Gradiške, Gajeva 56, kao Pripojenih društava. Pripajanjem su sva imovina, prava i obveze Pripojenih društava prenesena na Društvo preuzimatelja VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.

Dana 08. 09. 2017. izvršen je upis pripajanja u sudski registar u kojem su upisana Pripojena društva, a dana 08. 11. 2017. izvršen je upis pripajanja u sudski registar u kojem je upisano Društvo preuzimatelj, čime su Pripojena društva prestala postojati. VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. kao Društvo preuzimatelj time je postalo sveopći pravni slijednik Pripojenih društava te je time stupilo u sve pravne odnose tih društava.